Deckblatt GALA 01/2013 vom 27.12.2012 GALA 01/2013 vom 27.12.2012